Enjoy the game boys! Hockey is always fun! Smiles on faces ;-)))